ABOUT US
บริษัท ดี ดี เนอร์สซิ่งแคร์ จำกัด ก่อตั้งด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ฝ่ายบริหาร คือ คุณอุมาพร อุปยโส และพนักงานทุกคน
มีเจตจำนงว่า
เรามุ่งมั่นดำเนินการเพื่อบรรลุสู่วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การโดย ยึดมั่นในวิถีปฏิบัติทางวัฒนธรรม ซึ่งได้นำประสบการณ์และความรู้จริงด้านการดูแลเด็ก(พี่เลี้ยงเด็ก) ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย กว่า 10 ปี มาเป็นแรงบันดาลใจในการจัดตั้งโดยเน้นถึง สถาบันครอบครัว ความรักและความอบอุ่นเป็นสำคัญ

ดี ดี เนอร์สซิ่งแคร์ คือ สถานดูแลผู้สูงอายุ สถานดูแลผู้ป่วย ซึ่งก็มีคำเรียกหลากหลาย โดย ดี ดี เนอร์สซิ่งแคร์ เป็นเสมือนเนอร์สซิ่งโฮม โฮมแคร์ สถานพยาบาลผู้สูงอายุ บ้านผู้สูงอายุ บ้านพักคนชรา และที่สำคัญ ดี ดี เนอร์สซิ่งแคร์ จะดูแลผู้สูงอายุอย่างเอาใจใส่แบบมืออาชีพ พร้อมทั้งใส่ใจรายละเอียดต่าง ๆทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ พร้อมที่จะดูแลด้วยใจ ให้บริการดีเยี่ยม

ควบคุมการดูแลโดยทีมงานพยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด และทีมผู้เชียวชาญการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้ป่วยระยะพักฟื้น โดยให้การดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ห้องพักสะอาด ถูกสุขลักษณะ พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสบายครบถ้วน ร่มรื่นเป็นธรรมชาติ เงียบ ที่สำคัญ เรารับประกันความพอใจ

สนใจสอบถามรายละเอียดที่ 086-3779767 / 086-5443375 / 086-3779818

วัฒนธรรมองค์กร

1. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่บุคลากรมี
- วิสัยทัศน์ร่วมกัน มีความใฝ่รู้ศึกษาค้นคว้าและเก็บรับประสบการณ์ ร่วมกัน มีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดอย่างต่อเนื่อง
- คิดและทำเป็นระบบ พร้อมต่อการยืดหยุ่น ปรับตัว เปลี่ยนแปลงเพื่อสอดคล้องกับสถานะการณ์รอบตัวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
2.ทุ่มเททำงานอย่างมีคุณภาพแห่งวิชาชีพของตนอย่างเต็มที่ มีความคิด สร้างสรรค์ที่สอดรับต่อการ เปลี่ยนแปลงของสังคม และมีกระบวนการทำงานอันมีประสิทธิภาพ เป็นที่พึงพอใจของลูกค้าร่วมกับสร้าง ความมั่นคงให้แก่องค์กร และส่งเสริมสิ่งดีให้แก่สังคม
3.ทำงานเป็นทีม

วิสัยทัศน์

         ให้ความสำคัญกับลูกค้า พนักงาน เป็นต้นแบบของบริษัทที่ให้บริการด้านดูแลเฝ้าคนไข้ ดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย ดูแลเด็กเล็ก(พี่เลี้ยงเด็ก) แม่บ้าน เปรียบเสมือน บุตรหลานดูแลเองอย่างมีคุณภาพ

      บริษัท ดี ดี เนอร์สซิ่งแคร์ จำกัด ได้เปิดดำเนินการด้านบริการจัดส่งพนักงาน พี่เลี้ยงเด็ก พนักงานดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย เฝ้าไข้ และแม่บ้านทำความสะอาด เพื่อประจำที่บ้าน โรงพยาบาล โดยบริษัทยึดหลักความเป็นธรรม
และความซื่อสัตย์สุจริต ต่อลูกค้าและสามารถช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ในบ้านของท่านได้ระดับหนึ่ง โดยเฉพาะพนักงานที่บริษัทฯ
จัดส่งมายังท่านนั้น พนักงานทุกคนจะต้องผ่านการคัดเลือก อบรม และสอบประวัติอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งได้รับการฝึกอบรม
เช่น พี่เลี้ยงเด็กทุกคน ไม่ว่าจะมีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์ไม่มากในการเลี้ยงเด็กหรือ การดูแลผู้สูงอายุมาก่อนก็ตาม จะต้องผ่านการฝึกอบรม การทดสอบ การประเมินผล โดยทีมงานพยาบาลวิชาชีพหรือผู้มีประสบการณ์ของเรา เนื้อหาที่เราฝึกอบรมอาทิ เช่น

 1. พื้นฐานในการดูแลเด็ก  อันได้แก่ ดูแลสรีระ การเจริญเติบโต พัฒนาการ การป้องกันอุบัติเหตุในเด็ก ปัญหาที่พบบ่อยในเด็กทารกและวิธีแก้ไข  กิจกรรมเสริมสร้างเพื่อพัฒนาการสำหรับเด็ก การดูแลเด็กในแต่ละวัย
 2. การเจริญเติบโตของเด็กและพัฒนาการของเด็กวัย 1-6 ขวบ
 3. อาหารและโภชนาการสำหรับเด็กตามวัย
 4. การดูแลสุขภาพเด็กเบื้องต้น
 5. กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการสำหรับเด็กตามวัย 1-6 ขวบ
 6. โรคต่าง ๆ ที่มักเกิดขึ้นในเด็ก
 7. การป้องกันอุบัติเหตุในเด็ก
 8. การปฐมพยาบาลเด็กเบื้องต้น
 9. การดูแลสุขภาพในช่องปากในวัยเด็ก  เป็นต้น

สำหรับพนักงานที่ทำหน้าที่การดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย นั้นก็จะได้รับการฝึกอบรม เช่น

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ เช่น โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้สูงอายุ กายวิภาคเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
 2. สุขวิทยาส่วนบุคคลในผู้สูงอายุ
 3. การดูแลเรื่องขับถ่ายในผู้สูงอายุ
 4. โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ  โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุเฉพาะโรค
 5. การดูแลและควบคุมการเปลี่ยนแปลงอิริยาบถของผู้สูงอายุ
 6. การป้องกันอุบัติเหตุในผู้สูงอายุ
 7. หน้าที่และการปฏิบัติตัวของผู้สูงอายุ
 8. การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ
 9. การส่งเสริมพัฒนาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ
 10. การออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
 11. การส่งเสริมนันทนาการให้แก่ผู้สูงอายุ